วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

(ตัวอย่าง)

 การพัฒนาผลการเรียนรู้วิทยศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง แสงกับการมองเห็น
  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของดิวอี้

นายสถิตย์    หัสจันทอง  *
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระยะเวลา 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน  2556
...............................................................................................................................................
บทคัดย่อ
          .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ที่มาและความสำคัญ                         
          .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
จุดประสงค์
          1.....................
          2.....................
          3......................
วิธีดำเนินงาน
          1......................
          2......................
          3.....................
ผลการดำเนินงาน
          .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
สรุปและอภิปรายผล
          .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
เอกสารอ้างอิง
          .......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
* ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนครพนม 2556.